Log in om prijzen te zien en bestellingen te plaatsen

Uw winkelwagen

Aantal orderregels:
U heeft nog geen artikelen in de winkelwagen

Privacy

Privacyverklaring

Bijou Moderne b.v. respecteert de privacy van de bezoekers van haar website, in het bijzonder de rechten van bezoekers met betrekking tot de geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens. Vanwege het willen bieden van volledige transparantie aan onze klanten hebben wij daarom een beleid geformuleerd en geïmplementeerd met betrekking tot deze verwerkingen zelf, het doel ervan alsook de mogelijkheden voor betrokkenen om hun rechten zo goed mogelijk te kunnen uitoefenen.

Voor alle aanvullende informatie over de bescherming van persoonsgegevens kan de bezoeker terecht op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl

Totdat de bezoeker op de website het gebruik van cookies en andere tracking systems accepteert, plaatst de beheerder geen analytische en/of tracking cookies op uw computer, mobiele telefoon of tablet. Met het voortzetten van uw bezoek op onze website accepteert u de volgende gebruikersvoorwaarden.

De huidige op de website beschikbare versie van de privacy policy is de enige versie die van toepassing is zolang u de website bezoekt, totdat een nieuwe versie de huidige versie vervangt.


Artikel 1. - Wettelijke bepalingen

1. Website (hierna ook “de website”: www.BijouModerne.nl)

2. Verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens (hierna ook:”de beheerder”): Bijou Moderne b.v., gevestigd te Bleiswijk op de Edisonlaan 36-38, 2665 JC Bleiswijk. KvK-inschrijfnummer 29026802.

3. Functionaris voor gegevensbescherming: L. Fernandez,
l.fernandez@bijoumoderne.nl


Artikel 2. - Toegang tot de website

De toegang tot de website en het gebruik is strikt persoonlijk. De bezoeker zal deze website alsook de gegevens en informatie die daarop verstrekt worden niet gebruiken voor commerciële, politieke- of publicitaire doeleinden, danwel voor enige commerciële aanbiedingen en in het bijzonder niet gebruiken voor ongevraagde elektronische aanbiedingen.


Artikel 3. - De content van de website

Alle merken, afbeeldingen, teksten, commentaren, illustraties, (animatie)plaatjes, videobeelden, geluiden, alsook alle technische applicaties die gebruikt kunnen worden om de website te laten functioneren en meer in het algemeen alle onderdelen die op deze website zijn gebruikt, zijn beschermd bij wet door intellectuele eigendomsrechten. Iedere reproductie, herhaling, gebruik of aanpassing, op welke wijze dan ook van het geheel of slechts een onderdeel ervan, met inbegrip van de technische applicaties, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de verantwoordelijke, is ten strengste verboden. Indien de beheerder niet meteen actie onderneemt tegen enig inbreuk, kan dat niet worden opgevat als stilzwijgende toestemming danwel het afzien van rechtsvervolging.


Artikel 4. - Het beheer van de website

Voor het goede beheer van de website kan de beheerder ieder moment:

De toegang aan een bepaalde categorie bezoekers schorsen, onderbreken of beperken tot de gehele of een gedeelte van de website

 Alle informatie verwijderen die het functioneren van de website kan verstoren of in strijd is met nationale of internationale wetgeving of in strijd is met internet-etiquette

De website tijdelijk niet beschikbaar hebben teneinde updates uit te kunnen voerenArtikel 5. - Verantwoordelijkheden

De beheerder is in geen geval verantwoordelijk voor falen, storingen, moeilijkheden of onderbrekingen van het functioneren van de website, waardoor de website of een van zijn functionaliteiten niet toegankelijk is. De wijze waarop de bezoeker verbinding zoekt met de website is de eigen verantwoordelijkheid. De bezoeker dient zelf alle geschikte maatregelen te treffen om de apparatuur en de gegevens te beschermen tegen o.a. virusaanvallen op het internet. De bezoeker is bovendien zelf verantwoordelijk voor de websites en de gegevens die op internet geraadpleegd wordt.

De beheerder is niet aansprakelijk voor juridische procedures die tegen de bezoeker worden gevoerd:

Vanwege het gebruik van de website of diensten toegankelijk via internet
Vanwege het schenden van de voorwaarden van deze privacy policy

De beheerder is niet verantwoordelijk voor enige schade die de bezoeker zelf oploopt, den wel derden of de apparatuur oplopen als gevolg van de verbinding met of het gebruik van de website. De bezoeker zal zich onthouden van iedere actie tegen de beheerder als gevolg hiervan.

Indien de beheerder betrokken raakt bij een geschil als gevolg van het gebruik van deze website, is hij gerechtigd alle schade die hij dientengevolge lijdt en nog zal lijden op de bezoeker te verhalen. 


Artikel 6. - Het verzamelen van gegevens

De gegevens van de bezoeker worden verzameld door Bijou Moderne b.v.. Onder persoonsgegevens worden verstaan: alle informatie over een geidentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon; als identificeerbaar wordt beschouwd een natuurlijke persoon die direct of indirect kan worden geidentificeerd, met name aan de hand van een identificator zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online identificator of een of meer elementen die kenmerkend zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, psychische, economische, culturele of sociale identiteit. 

De persoonsgegevens die op de website worden verzameld, worden hoofdzakelijk gebruikt door de beheerder voor het verwerken van uw bestellingen in het kader van een verkoopovereenkomst volgens de leveringsvoorwaarden. Daarnaast kunnen uw gegevens worden gebruikt voor promotionele doeleinden, tenzij expliciet aangegeven dat de bezoeker deze niet wenst te ontvangen. 


Artikel 7. - Uw rechten met betrekking tot uw gegevens

Op grond van artikel 13 lid 2 sub b AVG heeft een ieder recht op inzage van en rectificatie of verwijdering van zijn persoonsgegevens of beperking van de hem betreffende verwerking, alsmede het recht tegen de verwerking bezwaar maken te maken en het recht op gegevensoverdraagbaarheid. De bezoeker kan deze rechten uitoefenen door contact met de beheerder op te nemen via klantenservice@bijoumoderne.nl.

Ieder verzoek daartoe dient te worden vergezeld van een kopie van een geldig identiteitsbewijs, waarop de bezoeker de handtekening heeft gezet onder vermelding van het adres waarop contact met de bezoeker kan worden opgenomen. Binnen 1 maand na het ingediende verzoek, krijgt de bezoeker antwoord op het verzoek. Afhankelijk van de complexiteit van de verzoeken en het aantal verzoeken kan deze termijn indien nodig met 2 maanden worden verlengd.


Artikel 8. - Verwerking van persoonsgegevens

In geval van schending van enige wet- of regelgeving, waarvan de bezoeker wordt verdacht en waarvoor de autoriteiten persoonsgegevens nodig hebben die de beheerder heeft verzameld, worden deze aan hen verstrekt na een uitdrukkelijk en gemotiveerd verzoek van die autoriteiten, waarna deze persoonsgegevens mitsdien niet meer onder de bescherming van de bepalingen van deze privacyverklaring vallen.

Indien bepaalde informatie noodzakelijk is om toegang te krijgen tot bepaalde functionaliteiten van de website, zal de verantwoordelijke het verplichte karakter van deze informatie aangeven op het moment van het vragen van de gegevens. 

De persoonsgegevens van bezoekers worden niet doorgegeven aan organisaties binnen of buiten Nederland. Slechts de organisaties als verzenddiensten, waarmee een verwerkersovereenkomst is aangegaan, krijgen toestemming voor gebruik van de persoonsgegevens. 


Artikel 9. - Commerciële aanbiedingen

De bezoeker kan commerciële aanbiedingen krijgen van de beheerder. Indien de bezoeker deze niet (meer) wenst te ontvangen, stuurt de bezoeker een email naar het volgende adres: klantenservice@bijoumoderne.nl of logt de bezoeker in in de persoonlijke omgeving om daar aan te geven dat digitale post niet meer wenselijk is. 

Indien de bezoeker tijdens het bezoek van de website enige persoonsgegevens tegenkomt, dient de bezoeker zich te onthouden van het verzamelen ervan of van enig ander ongeoorloofd gebruik alsook van iedere daad die een inbreuk op de persoonlijke levenssfeer van die perso(o)n(en) oplevert. De beheerder is in geen geval verantwoordelijk in bovengenoemde situaties.


Artikel 10. - Bewaartermijn gegevens

De door de beheerder van de website verzamelde gegevens worden gebruikt en bewaard voor de duur zoals deze bij wet is bepaald.


Artikel 11. - Cookies

Een cookie is een klein tekstbestand dat bij bezoek aan onze website geplaatst wordt op de harde schijf van de computer. Een cookie bevat gegevens, zodat bij elke bezoek aan de website de bezoeker kan worden herkend. Wanneer de website bezocht wordt, verschijnt er een banner waarmee er geïnformeerd wordt over het gebruik van cookies .

De volgende soorten cookies worden gebruikt op de website:

Technisch cookie: cookie om gebruiker te herkennen tussen alle aanvragen
Gebruikersvoorkeuren: Zoekresultaten, taalkeuze, collectielijst, sorteerwijze en prijsweergave.

Wanneer de bezoeker toestemt in het gebruik van de cookies, worden de gebruikersvoorkeuren vastgehouden. De toestemming is geldig voor een periode van 12 maanden. Zodra de klant de cookie toestaat, wordt de keuze opgeslagen in een functionele cookie, incl. datum en ip-adres en wordt er gebruik gemaakt van de cookies zoals aangegeven. Na het verstrijken van de geldigheidstermijn of na het wijzigen van de privacy statement wordt de klant opnieuw gevraagd de cookies te accepteren. 

Wanneer de bezoeker niet toestemt in het gebruik van cookies, worden de gebruikersvoorkeuren niet vastgehouden. Bij elk bezoek zal opnieuw de vraag voor gebruik van cookies gesteld worden.

Voor meer informatie over het gebruik, het beheer en het verwijderen van cookies voor elk besturingstype, kan de bezoeker raadplegen: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/onderwerpen/internet-telefoon-tv-en-post/cookies#faq


Artikel 12. - Beeldmateriaal en aangeboden producten

Aan het beeldmateriaal dat behoort bij de aangeboden producten op de website kunnen geen rechten worden ontleend.


Artikel 13. - Toepasselijk recht

Op deze voorwaarden is Nederlands Recht van toepassing. De rechtbank van de woonplaats/vestigingsplaats van de beheerder is exclusief bevoegd bij eventuele geschillen omtrent deze voorwaarden, behoudens wanneer hierop een wettelijke uitzondering van toepassing is.


Artikel 14. - Contact

Voor vragen, productinformatie of informatie over de website zelf, kan de bezoeker zich richten tot de klantenservice van Bijou Moderne b.v.: klantenservice@bijoumoderne.nl