Log in om prijzen te zien en bestellingen te plaatsen

Uw winkelwagen

Aantal orderregels:
U heeft nog geen artikelen in de winkelwagen
Home Bijou neemt een extra stap in IMVO

Bijou neemt een extra stap in IMVO

Convenant ondertekenen

Bijou Moderne neemt een extra stap in IMVO

Bijou Moderne neemt een extra stap richting Verantwoord Ondernemen. Naast het voeren van het Fairtrade programma wordt nu door mede-ondertekening van het Convenant Verantwoord Goud met de goudsector in Nederland de aandacht gevestigd op het aankopen uit verantwoorde bronnen.

Door het Convenant te ondertekenen is Bijou Moderne partner in het onderzoek naar de mate waarin de Nederlandse goudsector gelieerd is aan eventuele misstanden en wat we daar tegen kunnen doen. Door gedegen onderzoek binnen de eigen organisatie volgens de pijlers; weten, laten zien en verbeteren maken de betrokken bedrijven zich sterk om verantwoord te ondernemen. Voor meer informatie over het Convenant: www.internationalrbc.org.

Bijou Moderne werkt al jaren met dezelfde fabrieken in Europa en onderhoud goede relaties met de leveranciers. De partners kopen nooit direcht van de mijnbouwbedrijvenl Ruim 99% van het metaal dat door onze partners wordt gebruikt komt uit gerecycled goud en zilver. Daarnaast zijn veel fabrieken waarmee Bijou Moderne samenwerkt ISO-gecertificeerd.

Het Fairtrade materiaal wordt volledig gevolgd van de bron tot aan de consument. Het licentiesysteem zorgt ervoor dat de mijnwerkers een extra premie ontvangen bovenop de geldende goudkoers. Deze premie wordt ginvesteerd in de gemmenschap met daarbij oog voor leefomstandigheden, scholing, omgang met het milieu, etc.

Er zijn 2 licenties voor Fairtrade verkooppunten in omloop; de FloCert licentie en registratie onder de Master Licentie. Voor meer informatie over deze licenties kijkt u bij ons op de website bij Algemene informatie/Fairtrade. Klik op de volgende link om daar naar toe te gaan. Fairtrade

Fairtrade


Verklaring Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen
In de afgelopen jaren is de maatschappelijke bewustwording steeds verder gegroeid. Bijou Moderne en veel van haar klanten interesseren zich mede daardoor meer voor sociale, economische en milieu misstanden in de keten.

In 2012 is Bijou Moderne een samenwerking aangegaan met Max Havelaar in de Fair Trade keten van goud. Het goud dat geleverd wordt onder dit label wordt gewonnen op een verantwoorde wijze voor mens en milieu.

Regelmatig ondergaan Bijou Moderne en de overige bedrijven in deze Fairtrade keten een audit van de firma FloCert, het controlerend orgaan van Fair Trade International om de eerlijke handel te waarborgen.

In navolging van dit proces en de transparantie binnen de supply chain van Fairtrade goud wil Bijou Moderne zich verder inzetten voor bewustwording in de gehele goudketen.

Bijou Moderne B.V. heeft met de ondertekening van het IMVO-convenant “Werken aan een verantwoorde goudketen” op 19 juni 2017 verklaard er aan te werken in de toekomst zoveel mogelijk producten te betrekken van leveranciers die kunnen bevestigen dat ze opereren volgens de Due Dilligence Guidance van de OESO.

Dit  betekent dat de winning van het verkregen goud uit de toeleveringsketen niet direct of indirect heeft bijgedragen aan sociale, economische en/of milieu misstanden.

Bijou Moderne B.V. ondersteunt het doel om geweld te beëindigen en schendingen van de mensenrechten en milieuverwoesting tegen te gaan in de landen waar goud gewonnen wordt en heeft de intentie zich in te zetten om dit te bereiken.

Uiteindelijk wordt van de leveranciers van Bijou Moderne B.V. verwacht dat ook zij zich conformeren aan de Due Dilligence richtlijnen van de OESO. Bijou Moderne zal binnen afzienbare tijd haar leveranciers vragen om de nodige informatie te verstrekken hieromtrent.

Bijou Moderne B.V., maart 2018


Leo J. Bode
Algemeen Directeur

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Jaarverslag Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen 

Bijou Moderne heeft op 19 juni 2017 het convenant ondertekend; Working towards a responsible gold value chain.

Het Convenant is gebaseerd op de ‘Due Diligence’ Richtlijnen van de OESO (Organisatie voor Europese Samenwerking en Ontwikkeling), dit is een samenwerkingsverband van 35 landen om sociaal en economisch beleid te bespreken, te bestuderen en te coördineren. De aangesloten landen proberen gezamenlijke problemen op te lossen en trachten internationaal beleid af te stemmen). 

De ‘Due Diligence’ Richtlijnen bevatten gedetailleerde aanbevelingen om (multinationale) bedrijven te helpen mensenrechten te eerbiedigen en te vermijden bij te dragen aan conflicten door hun beslissingen en werkwijze met betrekking  tot aankoop van mineralen en metalen. Deze richtlijnen zijn te gebruiken door ieder potentieel bedrijf dat mineralen of metalen uit conflict- en risicovolle gebieden wint. De richtlijnen van de OESO hebben een mondiale reikwijdte en zijn van toepassing op alle minerale toeleveringsketens.

Sinds de ondertekening van het IMVO-convenant Goud op 19 juni 2017 heeft Bijou Moderne inmiddels een aantal stappen ondernomen om binnen haar reikwijdte en mogelijkheden de bewustwording in de gehele goudketen vorm te gaan geven. De OECD Due Dilligence Guidance for Minerals omschrijft 5 stappen, waaraan een bedrijf zou moeten voldoen. Bijou Moderne bevindt zich nog in de eerste fase van deze 5 stappen. 

Binnen Bijou Moderne zijn mevrouw D. van der Pad en mevrouw C. Spruit verantwoordelijk voor de verplichtingen uit en het aanspreekpunt op het gebied van dit Convenant.

Het jaar 2017 stond in het teken van het vergaren van informatie, het inventariseren van mogelijkheden en verplichtingen en het bespreken van een plan van aanpak. De materie is complex en veel omvattend. Hieruit dient een goed beschreven beleid te worden geformuleerd, wat toepasbaar is op Bijou Moderne, niet-zijnde een multinational.

Ten einde onze leveranciers te informeren over onze intenties en ten einde een nog beter beeld te kunnen vormen van onze goudleveranciers, is er onder de leveranciers van goud een inventariserende mail uitgeschreven, waarin gevraagd is naar hun werkwijze en eventuele kennis van de OESO-richtlijnen.  Daarnaast hebben wij onze goudleveranciers aangeschreven om hen te bevragen over de herkomst van het door hun geleverde goud en de maatschappelijke omstandigheden waaronder dit goud gewonnen is. Tevens is gevraagd of er sprake is van een certificering als RJC, LMBA, etc.

Inmiddels heeft een aantal  leveranciers hierop een duidelijk antwoord kunnen geven:

------------------------------------------------------------
                               Aantal leveranciers in %    
------------------------------------------------------------
Beantwoorde vragenlijst                     34                
                                                                             
Bekend met OESO richtlijnen            15                
                                                                         
Bekend met eigen supplychain          34                
                                                                         
RJC-gecertificeerd                               7                                                                                         
kopen goud via RJC/LBMA*                7                
          -gecertificeerd bedrijf                                                                                                                
kopen verantwoord goud                   34                
------------------------------------------------------------

* RJC = Responsible Jewellery Council
* LBMA = London Bullion Market Association

Het percentage 34% betreft het aantal (grote en kleine) leveranciers dat de moeite heeft genomen te antwoorden.

De intentie is om in het 3e kwartaal van 2018 een 2e contactmoment met onze goudleveranciers te bewerkstelligen. In deze 2e ronde zullen we reactie vragen daar wij deze nog niet hebben ontvangen en zullen we verder doorvragen op de materie. 

Bijou Moderne werkt al jaren met vaste goudleveranciers en heeft alle vertrouwen in haar zakenrelaties. We zullen echter zoals het Convenant aangeeft, blijven toewerken naar bevestigingen van gedegen werkwijzen en het in kaart brengen van eventuele risico’s. 

Jaarlijks zullen wij u rapporteren over de voortgang van het proces met betrekking tot het Convenant.

Bijou Moderne B.V., juni 2018

Leo J. Bode

Algemeen Directeur

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Jaarverslag MVO 2018-2019

Sinds de ondertekening van het IMVO-convenant Goud op 19 juni 2017 heeft Bijou Moderne zich gericht op het Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen binnen de organisatie. Het Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen is gebaseerd op de ‘Due Diligence’ Richtlijnen van de OESO.

Bijou Moderne b.v. heeft zich tot doel gesteld te werken met partijen die mensenrechten respecteren, die oog hebben voor de gevolgen van hun activiteiten op het milieu en niet werken met partijen in conflictgebieden. Daarnaast wil Bijou Moderne b.v. duurzaamheid bevorderen door te werken met gerecycled materiaal. Mevr. D. van der Pad (management) en mevr. C. Spruit (administratie) staan ter beschikking voor vragen over dit onderwerp.

Bijou Moderne werkt sinds 1950 als agentuur in gouden, zilveren en doublé fournituren. In de jaren ’70 is de groothandelsfunctie sterk uitgebreid. In al deze jaren heeft Bijou Moderne kunnen bouwen op een vaste kern aan leveranciers.

Binnen Europa bestaat een gedegen netwerk van gewichtsrekeningen tussen landen m.b.t. verwerkingen en leveringen van gerecycled goud en zilver. De raffinaderijen binnen dit netwerk zijn gelicenceerd of gecertificeerd door verschillende standaarden als RJC, LBMA. Informatie m.b.t. de leden binnen deze standaarden is te vinden op de betreffende websites. Met de verschillende raffinaderijen worden goede contacten onderhouden en worden bezoeken afgelegd om er plaatse het productieproces te bekijken.

Het systeem van gewichtsrekeningen zorgt ervoor dat gerecycled goud weer opnieuw kan worden verwerkt, verhandeld of gebruikt.  Het bestand van goudleveranciers van Bijou Moderne bestaat voor 92.5 % uit Europese leveranciers. Hiervan werkt 75% via dit netwerk. Van de overige 25% leveranciers heeft men aangegeven met gecertificeerde toeleveranciers te werken.

Nieuwe goudleveranciers wordt gevraagd via het netwerk van gewichtsrekeningen te leveren.

De leveranciers die buiten de EU gesitueerd zijn, zijn gecertificeerd door de RJC en/of werken met het systeem van gewichtsrekeningen. Eén leverancier heeft aangegeven nog niet met deze materie bezig te zijn. Dit bedrijf wordt overgenomen. Na overname zal het onderwerp Due Dilligence nogmaals worden aangekaart.


Bijou Moderne B.V., juni 2019

Leo J. Bode

Algemeen Directeur