Log in om prijzen te zien en bestellingen te plaatsen

Uw winkelwagen

Aantal orderregels:
U heeft nog geen artikelen in de winkelwagen
  • Home
  • ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN - MEI 2013
Algemene voorwaarden van de besloten vennootschap Bijou Moderne b.v. gevestigd te Bleiswijk zoals gedeponeerd op 4 april 1995 onder nr.265/95 ter griffie van de Arrondissementsrechtbank te Rotterdam.

ALGEMEEN

Artikel 1.

1. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, zijn de onderhavige voorwaarden van toepassing op alle offertes, aanvragen, mededelingen en overeenkomsten van de besloten vennootschap Bijou Moderne b.v., hierna te noemen: Bijou Moderne, de uitvoering daaronder begrepen; alle overeenkomsten waarbij BijouModerne als dienstverlener optreedt alsmede op alle met haar gesloten overeenkomsten van koop en verkoop van zaken als mede op alle gemengde overeenkomsten.

2. Afwijkende voorwaarden, zoals inkoopvoorwaarden van de wederpartij, verbinden Bijou Moderne slechts als deze uitdrukkelijk schriftelijk en incidenteel door de directie van Bijou Moderne worden overeengekomen.

3. In geval van strijd tussen de algemene voorwaarden en overeenkomstige voorwaarden, waaronder begrepen inkoopvoorwaarden van de koper en algemene voorwaarden van de opdrachtgever, zullen bij uitsluiting de algemene voorwaarden van Bijou Moderne van kracht zijn, tenzij anders is overeengekomen en schriftelijk door de directie van Bijou Moderne is bevestigd.

AANBIEDINGEN

Artikel 2.

1. De aanbiedingen, in welke vorm ook gedaan, en de in publikaties van Bijou Moderne voorkomende gegevens zijn geheel vrijblijvend en herroepelijk. Gegevens uit drukwerk, verstrekt vanwege Bijou Moderne, zijn aan wijzigingen onderhevig, zonder dat Bijou Moderne gehouden zal zijn hiervan bericht te geven.

2. De door Bijou Moderne opgegeven prijzen zijn exclusief B.T.W., exclusief verzekerings-, vracht- en leveringskosten. Extra kosten van rembours- en expressezendingen komen voor rekening van de koper. Bijou Moderne behoudt zich het recht voor om, zonder opgave van redenen, bestelde zaken onder rembours te verzenden.

3.Alle in de aanbieding vermelde tijdsbepalingen zijn slechts ten behoeve van Bijou Moderne gemaakt en zijn voor de wederpartij te beschouwen als fatale termijnen. Een aanbieding is steeds voor aanvaarding herroepbaar, zelfs als deze een tijdsbepaling bevat. Alle door Bijou Moderne gegeven data zijn slechts te beschouwen als streefdata.

PRIJZEN

Artikel 3.

1. Overeengekomen prijzen zijn gebaseerd op basis van valutakoersen, goud en zilver koersen de kosten van materialen, vervoer, lonen, belastingen en heffingen, invoerrechten en verder prijsbepalende factoren, geldend op de dag van de totstandkoming van de overeenkomst.

2. Bijou Moderne is te allen tijde gerechtigd, ook na de orderbevestiging of voor zover deze ten aanzien van de prijs naar de aanbieding verwijst na de aanbieding, indien voor de levering enige verhoging van prijsbepalende factoren als in het eerste lid van dit artikel genoemd optreedt, ook al geschiedt zulks ingevolge bij het afsluiten van de overeenkomst voorzienbare of onvoorzienbare omstandigheden, de prijzen zonder voorafgaande kennisgeving aan te passen. Indien de bedongen prijs binnen drie maanden na het sluiten der overeenkomst wordt verhoogd en de koper een natuurlijk persoon is, die niet handelt in de uitoefening van een bedrijf of beroep, is de koper bevoegd in dat geval de overeenkomst te ontbinden. Bijou Moderne zal deze prijsverhoging zo spoedig mogelijk gespecificeerd ter kennis van de wederpartij brengen. De betaling van een eventuele meerprijs op grond van dit artikel zal geschieden gelijk met die van de hoofdsom respectievelijk de laatste termijn daarvan.

3. Het in lid 2 bepaalde geldt evenzeer indien de daar genoemde prijswijzigingen optreden bij een toeleverancier, waardoor deze zijn prijs ten opzichte van Bijou Moderne aanpast.

B.T.W. BIJ COMMUNAUTAIRE LEVERINGEN

Artikel 4.

1. Wederpartij kan aan Bijou Moderne verzoeken een levering als een van Nederlandse B.T.W. vrijgestelde intracommunautaire levering aan te merken. Bijou Moderne zal daartoe slechts overgaan indien naar zijn oordeel aan de volgende voorwaarden is voldaan.

* wederpartij is een binnen de Europese Gemeenschap gevestigde ondernemer in de zin van de Wet op de Omzetbelasting 1968 en verwerft de gekochte zaken in het kader van deze onderneming;

* het door wederpartij opgegeven ( internationale ) B.T.W.- nummer komt voor in het bestand van geldige internationale B.T.W.-nummers van de Nederlandse belastingdienst en de tenaamstelling aldaar stemt overeen met de door wederpartij ten opzichte van Bijou Moderne gevoerde naam;

* vast staat dat de verkochte zaken daadwerkelijk naar een andere Lid-Staat worden overgebracht en aldaar door of namens wederpartij in ontvangst worden genomen;

* er is voldaan aan alle overige op grond van de Wet op de Omzetbelasting 1968 aan toepassing van de vrijstelling voor intracommunautaire leveringen te stellen eisen.

Bij iedere levering van zaken blijft Bijou Moderne bevoegd zonder opgaaf van redenen aan wederpartij B.T.W. in rekening te brengen over de koopprijs, ook indien wederpartij hem het hiervoor bedoelde verzoek heeft gedaan.

TOTSTANDKOMING EN INHOUD DER OVEREENKOMST

Artikel 5.

1. Een overeenkomst komt eerst tot stand door schriftelijke bevestiging door de directie van Bijou Moderne en/of haar daartoe blijkens het handelsregister bevoegde procuratiehouders. Eventueel later gemaakte aanvullende afspraken of aangebrachte wijzigingen zijn slechts geldend indien de directie van Bijou Moderne deze schriftelijk bevestigd heeft en de wederpartij hiertegen schriftelijk geen bezwaar maakt.

2. Als datum van de totstandkoming der overeenkomst zal gelden de dag van verzending der bevestiging. Een door Bijou Moderne verzonden orderbon of factuur wordt tevens beschouwd als een bevestiging t.a.v. de koopovereenkomst die de op de orderbon, vrachtbrief of op de factuur vermelde zaken omvat.

3. Afspraken met of mededelingen van ondergeschikte personeelsleden van Bijou Moderne binden deze laatste niet, voor zover deze niet schriftelijk door haar bevestigd zijn. Als ondergeschikte personeelsleden zijn in dit verband alle medewerkers en werknemers beschouwen, die blijkens het handelsregister geen procuratie hebben.

4. De wederpartij is aan zijn opdracht gebonden en zal verplicht zijn bij wijziging en/of annulering van de opdrachtdaardoor voor Bijou Moderne ontstane schade -reeds gemaakte kosten, winstderving, renteverlies en dergelijke- te vergoeden, ongeacht de reden - overmacht daaronder begrepen - voor de wijziging en/of annulering, onge-acht de aanvaarding van Bijou Moderne daarvan.

De bedoelde winstderving wordt geacht ten minste 40% van de koopsom te bedragen. Bijou Moderne behoudt zich het recht een hoger schadebedrag te bewijzen en te vorderen.

LEVERING

Artikel 6.

1. Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, geldt een overeengekomen leveringstermijn slechts bij benadering. Bijou Moderne is niet aansprakelijk voor afwijking van opgegeven leveringstermijnen, door welke oorzaak dan ook en de koper is mitsdien ook bij afwijking van de leveringstermijn verplicht het gekochte te accepteren. Overschrijding van de leveringstermijn geeft de koper nimmer het recht op schadevergoeding, ontbinding of omzetting van de overeenkomst of niet nakoming van enige uit deze overeenkomst voortvloeiende verplichtingen.

2. Een eventueel op overschrijding van de leveringstermijn uitdrukkelijk gestelde contractuele boete is niet ver-schuldigd indien de overschrijding het gevolg is van overmacht.

3. De leveringstermijn is vastgesteld in de verwachting dat kan worden gewerkt als ten tijde van de aanbieding en in de vooronderstelling dat de nodige materialen tijdig door derden zullen worden geleverd.

4. Een leveringstermijn gaat, onverminderd het bepaalde in lid 1 van dit artikel, eerst in, nadat de gespecificeerde opdracht schriftelijk door Bijou Moderne is aanvaard, alle voor de uitvoering noodzakelijke gegevens schriftelijk in het bezit van Bijou Moderne zijn en indien gedeeltelijke of gehele vooruitbetaling is bedongen, nadat deze in het bezit van Bijou Moderne is tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen.

5. Iedere overeenkomst wordt door Bijou Moderne aangegaan onder de voorwaarde dat de wederpartij voldoende kredietwaardig blijkt. Bijou Moderne is gerechtigd van de wederpartij te verlangen, dat deze ten genoegen van Bijou Moderne voldoende zekerheid stelt ter dekking van zijn verplichtingen jegensBijou Moderne. Bijou Moderne is gerechtigd om de uitvoering van de overeenkomst op te schorten totdat de verlangde zekerheid is gesteld.

6. De levering wordt geacht plaats te vinden, wanneer de zaken ter verzending aan het door de koper opgegeven adres, de magazijnen van Bijou Moderne of die van haar leverancier verlaten.

7. Ingeval van een koop- en leveringsovereenkomst is Bijou Moderne, indien een gedeelte van de bestelling voor aflevering gereed is, vrij te haren keuze dit gedeelte te leveren, of te wachten totdat de gehele bestelling gereed is. Bij gedeeltelijke levering is de koper gehouden de daarop betrekking hebbende facturen met inachtneming van het bepaalde in artikel 9 te voldoen.

8. Indien niet uitdrukkelijk overeengekomen is, dat de levering uit voorraad zal geschieden, heeft Bijou Moderne het recht om te leveren uit voorraad van derden. Ten aanzien van afmetingen, kleuren, gewichten en andere eigenschappen van alle materialen, behoudt Bijou Moderne zich steeds de gewone speling voor, zoals die gebruikelijk zijn bij de fabrikant met de vaardiging belast.

9. De hoeveelheid door Bijou Moderne geleverd produkt wordt geacht voldoende in overeenstemming met de overeengekomen hoeveelheid te zijn indien het verschil tussen de geleverde hoeveelheid en de overeengekomen hoeveelheid minder dan 2% is.

10. Afwijkingen in kleur en overige eigenschappen, welke binnen de in de bedrijfstak voor het desbetreffende pro-dukt aanvaarde marges vallen, of technisch onvermijdelijk zijn,  leveren geen toerekenbare tekortkoming voor Bijou Moderne op. Indien bij een gedeelte, kleiner of gelijk aan 1 % van de geleverde zaken, gebreken optreden wordt Bijou Moderne niet geacht toerekenbaar tekort te schieten in de nakoming van de overeenkomst.

11. Bij zichtzendingen vindt levering plaats onder de opschortende voorwaarde van bevestiging van de koop door wederpartij. Heeft wederpartij niet binnen 10 dagen na ontvangst van de zaak deze retour gezonden, dan is hij niet meer bevoegd de zaak te weigeren en wordt hij geacht de koop te hebben bevestigd op de condities in de zichtfactuur. Wederpartij is niet bevoegd de zaak door te verkopen, voordat hij de koop heeft bevestigd.

RISICO EN AANSPRAKELIJKHEID

Artikel 7.

1. De te leveren zaken zullen door Bijou Moderne tegen schade tijdens transport worden verzekerd. Op aanvraag zal Bijou Moderne mededeling doen van de verzekeringsvoorwaarden. De wederpartij is aansprakelijk voor alle schade die tijdens het transport van de zaken met of aan die zaken ontstaat, waardooronder meer maar niet uitsluitend begrepen brand- en waterschade, diefstal en verduistering voorzover deze niet door de verzekering van Bijou Moderne wordt gedekt.

2. De aansprakelijkheid van Bijou Moderne t.a.v. verlies of schade aan de geleverde zaken is nadrukkelijk beperkt tot het bedrag dat door de verzekeraar van Bijou Moderne wordt uitgekeerd. Elke vordering van de wederpartij op Bijou Moderne ter zake van bedoelde schade is eerst opeisbaar indien Bijou Moderne betaling van de verzekeraar is ontvangen.

Artikel 8.

1. Indien Bijou Moderne nalatig mocht zijn, zullen slechts die schaden door haar te dienen vergoed welke zijn te beschouwen als een onmiddelijk en dadelijk gevolg van de niet nakoming of gebrekkige nakoming en zal daaronder nimmer begrepen zijn schade toegebracht aan roerende of onroerende zaken van de wederpartij of schade die wordt gelden door het niet, niet volledig of niet tijdig beschikbaar zijn van de bestelde zaken.

2. De wederpartij verbindt zich Bijou Moderne te vrijwaren voor elke aanspraak van derden tot schadevergoeding jegens Bijou Moderne, uit welke hoofde dan ook en is aansprakelijk voor alle kosten daaruit voortvloeiende.

3. De zaken worden verkocht in de toestand waarin zij zich bevinden.

4. In geval Bijou Moderne diensten verleend, zoals het gevraagd of ongevraagd geven van adviezen, geldt ten aanzien van de aansprakelijkheid het volgende: Wanneer door of namens Bijou Moderne adviezen worden gegevenkan daarvoor geen aansprakelijkheid worden aanvaard. De opdrachtgever vrijwaart Bijou Moderne voor alle aanspraken, welke derden in verband met vermelde adviezen tegen Bijou Moderne mochten instellen.

5. Ook voor het niet geven van adviezen in gevallen waarin de opdrachtgever meent dat wel geadviseerd had moeten worden, neemt Bijou Moderne geen aansprakelijkheid op zich.

BETALING

Artikel 9.

1. Betaling dient steeds zonder korting of verrekening te geschieden binnen dertig dagen na factuurdatum ten kantore van Bijou Moderne of een door haar aan te wijzen derde. In het geval van levering van edelmetalen wordt de termijn welke in de vorige volzin werd genoemd verkort tot twee dagen na levering, ongeacht of de wederpartij reeds een factuur heeft ontvangen. Bijou Moderne behoudt zich echter het recht voor om aan bepaalde kopers slechts te leveren met inachtneming van een kortere betalingstermijn of onder rembours. Bijou Moderne is gerechtigd, indien zij zulks wenselijk acht, van de koper aanvullende zekerheid voor de betaling van de overeengekomen prijs te verlangen.

2. Bij overschrijding van de betalingstermijn is de wederpartij zonder ingebrekestelling in verzuim en wordt de wederpartij aan Bijou Moderne vanaf de vervaldag een vertragingsrente verschuldigd van 18 % per jaar of gedeelte daarvan over het gehele factuurbedrag. Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten verbonden aan de invordering komen ten laste van de koper. De buitengerechtelijke kosten worden gesteld op tenminste 15 % van het in te vorderen bedrag vermeerderd met B.T.W., met een minimum van K150.- en worden verschuldigd op het tijdstip dat de vordering ter incasso uit handen wordt gegeven.

3. Korting voor contante of vervroegde betaling wordt niet verleend, tenzij zulks uitdrukkelijk schriftelijk is overeen-gekomen. Buiten de hoofdsommen terzake van diensten en leveranties, de in de voorwaarden omschreven extra kosten en rente als bedoeld in dit artikel, is Bijou Moderne gerechtigd jegens de opdrachtgever alle kosten te vorderen, die door tekortkoming in de nakoming van de verbintenis zijn veroorzaakt.

4. Ingeval van niet-betaling van een opvorderbaar bedrag, van schorsing van betaling, aanvraag tot surséance van betaling, faillissement of liquidatie van de opdrachtgever, c.q. de koper, of indien op roerende of onroerende zaken van de opdrachtgever, c.q. de koper, beslag wordt gelegd, zal Bijou Moderne het recht hebben de overeenkomst of dat gedeelte daarvan, dat op die datum nog uitgevoerd moest worden, zonder rechtelijke tussenkomst en zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn, te annuleren en mitsdien nog niet uitgevoerd werk niet te verrichten, respectievelijk de nog niet betaalde zaken terug te vorderen, onverminderd het recht van Bijou Moderne op schadevergoeding wegens tekortkoming in de nakoming van de verbintenis en het recht tot vervangende schadevergoeding. In de hierboven genoemde gevallen is elke vordering die Bijou Moderne ten laste van de koper heeft ineens en dadelijk opeisbaar.

KLACHTEN

Artikel 10.

1. Iedere klacht terzake van onvolledige of onjuiste levering of gebreken dient direkt, doch uiterlijk binnen vijf dagen na levering, duidelijk omschreven en gemotiveerd schriftelijk te worden kenbaar gemaakt. Bij afwezigheid van een klacht binnen de daarvoor gestelde termijn worden de geleverde zaken geacht te zijn geaccepteerd en goedgekeurd.

2. Als mocht blijken dat Bijou Moderne toerekenbaar tekortkomt bij de uitvoering van een koopovereenkomst is de verplichting tot schadevergoeding beperkt tothet repareren, vervangen of vergoeden van de door Bijou Moderne geleverde zaken. Alle aansprakelijkheid voor gevolgschade wordt uitgesloten. Het staat ter keuze van Bijou Moderne, of deze de geleverde zaken zal repareren of vervangen, danwel de koopprijs zal vergoeden. Alle kosten van verzending komen voor rekening van de wederpartij.

Gebreken, welke later dan drie maanden na levering optreden of eerst dan kenbaar worden of, die welke het gevolg zijn van een onjuist gebruik van de zaak, zijn nimmer aan te merken als toekenbare tekortkoming van Bijou Moderne. Het indienen van een klacht ontslaat de koper niet van zijn verplichtingen jegens Bijou Moderne, noch komt koper het recht toe deze verplichtingen op te schorten.

HOOFDELIJKHEID

Artikel 11.

1. Al hetgeen - betaling of anderzins - waartoe Bijou Moderne terzake van de uit enige overeenkomst of deze voorwaarden voortvloeiende verbintenissen is gerechtigd, niets uitgezonderd, is hoofdelijk verschuldigd door de eigenaar of bestuurder van de wederpartij, of door wie dan ook maar beschikkingsbevoegdheid ten aanzien van de zaken heeft, ongeacht of zij de opdrachten aan Bijou Moderne tot levering van zaken of diensten op eigen naam en/of eigen rekening, danwel voor rekening van derden hebben verstrekt, met dien verstande dat prestatie door één hunner de andere bevrijdt.

OVERMACHT

Artikel 12.

1. Onverminderd de haar verder toekomende rechten heeft Bijou Moderne, indien zij door overmacht wordt verhinderd de overeenkomst uit te voeren of tijdig uit te voeren, het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten of de overeenkomst geheel of ten dele door een schriftelijke verklaring te ontbinden, ter keuze van Bijou Moderne, zonder dat Bijou Moderne tot enige schadevergoeding of anderszins gehouden is. Een en ander laat de verplichting van koper omhet reeds geleverde en de reeds gemaakte kosten te betalen onverlet.

2. Onder overmacht wordt ten deze verstaan elke omstandigheid van de wil van Bijou Moderne onafhankelijk - ook al was deze ten tijde van de totstandkoming van de overeenkomst naar redelijkheid en billijkheid door koper niet meer kan worden verlangd, daaronder in elk geval begrepen oorlog, revolutie, oorlogsgevaar, burgeroorlog, oproer, werkstaking, werkliedenuitsluiting, transportmoeilijkheden, brand en/of storing in het bedrijf van Bijou Moderne of in dat van één of meer van haar leveranciers, vertraagde levering van tijdig bestelde materialen, grond- en hulpstoffen of onderdelen, overstroming, storm, windhoos, hagel, regen, mist, vorst, sneeuwval, ijzel, verkeersstoring, onderbreking van de aanvoer van energie of drinkwater en overheidsmaatregelen.

EIGENDOMSVOORBEHOUD EN EIGENDOMSOVERGANG

Artikel 13.

1. Alle geleverde zaken blijven het eigendom van Bijou Moderne totdat koper aan al zijn verplichtingen betrekkelijk de betreffende overeenkomst of daarmee samenhangende verbintenissen jegens Bijou Moderne heeft voldaan. Tot dat moment wordt de koper geacht de zaken van Bijou Moderne in bruikleen te hebben. Hij mag de geleverde zaken derhalve, onder meer, niet vermengen, verwerken, verkopen, verpanden of leveren.

2. Hij wordt geacht de zaken uitsluitend voor Bijou Moderne om niet te houden, zodat Bijou Moderne behalve eige-naar tevens middels hem de bezitter van de zaken blijft.

3. Bijou Moderne is onherroepelijk door koper gemachtigd om in geval van niet nakoming of gebrekkige nakoming zonder enige ingebrekestelling de door Bijou Moderne geleverde zaken tot zich te nemen en daartoe de gebouwen en terreinen van de wederpartij te betreden.

BEWAARNEMING EN VERZEKERING VAN ZAKEN VAN DE WEDERPARTIJ

Artikel 14.

1. Indien Bijou Moderne van wederpartij zaken, waaronder nadrukkelijk is begrepen edelmetaal in bewerkte of onbewerkte staat, ter bewerking of ter bewaring onder zich heeft, zal zij deze zaken tegen risico’s van brand en inbraak verzekeren op de voorwaarden en tegen de condities van haar algemene polis. Op aanvraag zal Bijou Moderne deze voorwaarden en condities aan de wederpartij kenbaar maken. De aansprakelijkheid van Bijou Moderne t.a.v. verlies of schade aan de in bewaring genomen zaken is nadrukkelijk beperkt tot het bedrag dat door de verzekeraar van Bijou Moderne wordt uitgekeerd. Elke vordering van de wederpartij op Bijou Moderne ter zake van de bedoelde schade is eerst opeisbaar indien door Bijou Moderne betaling van de verzekeraar is ontvangen.

2. Verzoeken door wederpartij aan Bijou Moderne om haar zaken aanvullend te verzekeren dienen telkens tijdig voorafgaand aan de bewaarneming schriftelijke aan Bijou Moderne te worden gericht.

TOEPASSELIJK RECHT EN GESCHILLEN

Artikel 15.

1. Op alle door Bijou Moderne gesloten overeenkomsten, alsmede de daaruit voortvloeiende verplichtingen is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen voortvloeiende uit, of verband houdende met deze voorwaarden en de tussen partijen ontstane rechtsverhoudingen, zullen, behoudens wettelijke beperkingen, in eerste instantie uitsluitend worden berecht door de bevoegde Rechter te Rotterdam, tenzij Bijou Moderne er de voorkeur aan geeft zich te wenden tot de bevoegde rechter ter woonplaats of plaats van vestiging van de opdrachtgever of tot een andere bevoegde Rechter.